Senin, 14 Maret 2011

Hukum Memakai Minyak Wangi dan Minyak Rambut Beralkohol

ADAKAH SAH SEMBAHYANG DENGAN MINYAK WANGIDAN MINYAK RAMBUT YANG MENGANDUNGI ALKOHOL
(BILANGAN 262)


(Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

Islam telah meletakkan kebersihan sebagai kunci bagi sahnya ibadat sembahyang. Oleh karena itu tidak akan diterima sembahyang seorang muslim sehingga badannya bersih, pakaiannya bersih dan tempat yang digunakan pun dalam keadaan bersih. Kebersihan dikira sebagai menentukan sahnya sembahyang seseorang itu, kerana najis yang terdapat pada tubuh badan, pakaian atau tempat sembahyang boleh menyebabkan sembahyangnya tidak sah.

Persoalan alkohol selalu dikaitkan dengan sah atau ketidaksahan sembahyang, kerana itu timbullah keraguan adakah alkohol itu najis? Ini kerana ada sebahagian minyak wangi dan minyak rambut mengandungi alkohol sehingga timbul persoalan, bolehkah minyak wangi atau minyak rambut yang bercampur alkohol dibawa sembahyang?

Pengertian alkohol


Alkohol ialah bahan cecair tanpa warna yang mudah mengewap menjadi gas dan mudah terbakar. Ia boleh dihasilkan melalui dua cara.

i. Penapaian yis karbohidrat (yeast fermentation of carbohydrates)

ii. Sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia (yang bukan daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan binatang) dengan penghidratan etil (hydration of ethylene). (The New Websters Encyclopedic Dictionary Of The English Language: 17)

Cara yang pertama di atas merupakan cara bagaimana menghasilkan khamar (arak) atau minuman yang memabukkan.

Kenajisan arak


Menurut jumhur (majoriti) ulama yang terdiri daripada Imam- Imam mazhab yang empat iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafie, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain ulama rahimahumullah, arak adalah najis berdasarkan firman Allah Taala:


Tafsirnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengadu nasib dengan batangbatang anak panah adalah (semuanya) kotor (keji) daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya."(Surah al-Maidah: 90)

Oleh kerana arak itu menurut jumhur ulama adalah najis, maka alkohol yang terdapat dalam arak itu pun adalah najis juga. Dari itu, mana-mana alkohol yang dihasilkan atau diambil daripada arak adalah najis juga hukumnya.

Ini memberi maksud bahawa kenajisan alkohol adalah bertitik tolak dari sebab kenajisan arak. Dari itu, dapat difahami bahawa alkohol itu bukanlah semestinya najis jika ia tidak diambil daripada arak, sebagai contoh tapai yang biasa dimakanpun menurut pakar ada mengandungi alkohol, namun ia tidak haram dimakan kerana sifatnya yang tidak memabukkan.

( Kenapa Tapai Halal dan arak Haram, sedangkan kedua-duanya melalui proses penapaian, sila baca ini Antara Arak dengan Tapai http://halaqah.net/v10/index.php?page=258 )

Akan tetapi, jika tapai itu sifatnya memabukkan (sampai ke peringkat boleh memabukkan), maka memakan tapai itu adalah haram. Adapun alkohol yang dihasilkan melalui sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia yang mana sifatnya sangat memudharatkan seperti mana racun, ia adalah suci seperti sucinya ganja, candu, morfin dan lain-lain yang memudharatkan di mana tidak ada seorang ulama pun yang menghukumkannya sebagai najis ainiyyah.

Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan bahawa salah satu najis itu ialah setiap yang memabukkan dalam bentuk cecair:

Ertinya: "Setiap yang memabukkan lagi cair".

Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam menghuraikan kata-kata Imam an-Nawawi rahimahullah di atas berkata:

Ertinya:" (Tiap-tiap yang memabukkan) ialah tiap-tiap yang boleh memabukkan. Maka termasuk dalam pengertian itu setitik yang memabukkan; dan yang dikehendaki dengan yang memabukkan di sini ialah apa jua yang boleh menutup atau menghilangkan upaya akal."

Ibnu Hajar rahimahullah menghuraikan lagi:

Ertinya: " (Cecair) itu seperti arak dengan segala jenisnya yang diambil daripada anggur; dan nira (tuak) yang diambil selain daripada anggur"

Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa setiap arak mengandungi alkohol, tetapi tidak semua alkohol berasal daripada arak.

Hukum alkohol daripada arak

Alkohol yang dihasilkan atau diambil daripada arak, meminumnya adalah jelas haram sebagaimana keterangannya di atas. Adapun menggunakan minyak wangi atau minyak rambut yang mengandungi alkohol yang diambil daripada arak adalah haram juga, kerana berlumur dengan najis tanpa ada keperluan yang syarie adalah haram hukumnya sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullah:

Ertinya:" Haram berlumur dengannya (najis) di luar sembahyang pada badan dan pakaian dengan tiada apa sesuatu hajat (yang syarei)

Dengan itu, adalah tidak sah sembahyang seseorang yang memakai minyak wangi atau minyak rambut yang mengandungi alkohol yang diambil daripada arak kerana ia adalah najis.

Hukum alkohol sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia


Alkohol sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia adalah haram meminumnya kerana sifatnya yang memudharatkan seperti mana racun.

Bagaimanapun minyak wangi atau minyak rambut yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia adalah harus menggunakannya, kerana ia bukan najis.

Dari itu, adalah sah sembahyang seseorang yang memakai minyak wangi atau minyak rambut yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia kerana ia bukan najis.

Perkara yang meragukan hendaklah ditinggalkan tetapi yang menjadi persoalan ialah kita tidak dapat mempastikan bahawa alkohol yang terkandung di dalam sesuatu minyak wangi atau minyak rambut itu, adakah ia diambil dari sumber yang suci atau najis?

Apabila timbul keraguan seumpama ini, menurut ajaran Islam, perkara tersebut hendaklah ditinggalkan. Hasan bin Ali radhiallahu anhuma meriwayatkan bahawa dia telah menghafal daripada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang bersabda:

Maksudnya: "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."
(Hadis riwayat at-Tirmidzi, an-NasaĆ¢i, Ahmad dan ad-Darimi)


Dalam hadis yang lain pula dijelaskan bahawa meninggalkan perkara yang diragui kehalalan dan keharaman sesuatu perkara adalah menandakan kesungguhan seseorang itu dalam memelihara agama dan kehormatannya. Manakala membuat perkara yang masih di dalam kesamaran akan membawa kepada melakukan perkara yang haram sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ˜alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada an-Nu'man bin Basyir radhiallahu anhu:

Maksudnya:" Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, (maka) dia telah melepaskan bagi agamanya dan kehormatannya (dari kecaman); dan barangsiapa yang terjatuh di dalam perkara-perkara yang syubhat (maka) jatuhlah dia ke dalam perkara haram."(Hadis Riwayat Muslim)

Oleh itu jelaslah menggunakan minyak wangi atau minyak rambut yang mengandungi alkohol yang bersumber daripada arak adalah haram, kerana ia adalah najis dan tidak sah dibawa sembahyang. Manakala minyak wangi atau minyak rambut yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia adalah diharuskan, kerana ia bukan najis dan sah dibawa sembahyang.

Walau bagaimanapun apabila timbul keraguan terhadap kedudukan alkohol yang terdapat dalam minyak wangi atau minyak rambut, sama ada ia diambil daripada sumber yang najis atau sumber yang suci, menurut ajaran Islam adalah lebih selamat perkara tersebut ditinggalkan dari menggunakannya. Tambahan pula di pasaran banyak terdapat minyak wangi atau minyak rambut yang sama sekali tidak mengandungi alkohol yang boleh menjadi pilihan kita

BY hana hime midori/ipmawati puspa

HUKUM MEMAKAI WANGI-WANGIAN

Berikut beberapa penjelasan yang diambil dari buku al-Masaail Jilid 2 hal. 151 karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan tentunya dapat diamalkan oleh kaum muslimah.

1. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Barangsiapa yang diberi harum-haruman, maka janganlah ia menolaknya, karena sesungguhnya ia itu ringan bebannya (ringan dibawa) dan harum baunya.” (Shahih riwayat Ahmad, Nasa’i, Muslim, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah).

2. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Diberi kecintaan kepadaku dari (urusan) dunia kamu, ialah wanita, harum-haruman/wangi-wangian, dan dijadikan kesejukan mataku di dalam sholat.” (Shahih riwayat Ahmad, Nasa’i, Hakim dan Baihaqi dari Anas bin Malik).

3. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Sebaik-baik harum-haruman (buat kamu) ialah : misk/kasturi.” (Shahih riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i dari jalan Abu Said al Khudriy).

4. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Apabila salah seorang dari kamu (kaum wanita) menghadiri (sholat) ‘Isya (di masjid) maka janganlah ia memakai wangi-wangian.” (Shahih riwayat Muslim, Ahmad, Nasa’i dari jalan Zainab).

5. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Siapa saja perempuan yang memakai harum-haruman, maka janganlah ia menghadiri (sholat) ‘Isya (di masjid) bersama kami.” (Shahih riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dari Abu Hurairah).

6. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “ Apabila seorang perempuan keluar ke masjid, maka hendaklah ia mandi (membersihkan diri) dari wangi-wangian sebagaimana ia mandi janabat.” (Shahih riwayat Nasa’i dari Abu Hurairah).

7. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Siapa saja perempuan yang memakai minyak wangi kemudian keluar ke masjid niscaya tidak diterima sholatnya sehingga ia mandi dahulu (membersihkan dirinya dari wangi-wangian tersebut).” (Shahih riwayat Ibnu Majah dari jalan Abu Hurairah).

8. Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Siapa saja perempuan yang memakai minyak wangi kemudian ia keluar, lalu ia melewati suatu kaum (orang banyak) supaya mereka mendapati (mencium) baunya, maka dia itu adalah perempuan zina/tuna susila.” (Hasan riwayat Ahmad, Nasa’i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Khuzaimah, dan Thahawi dari Abu Musa).

Keterangan :

1. Hadits 1, 2, dan 3 dengan jelas telah mengatakan : sangat disukai-nya kita memakai harum-haruman/ wangi-wangian. Dan hukum ini bersifat umum, yakni terkena kepada kaum laki-laki dan wanita, karena di hadits itu tidak dibedakan sama sekali antara laki-laki dan wanita. Bahkan di hadits 1 itu ada larangan menolak pemberian harum-haruman. Sedangkan hadits ke-2 menunjukan bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam amat menyukai wangi-wangian. Padahal telah kita maklumi dari firman Allah Ta’ala, bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjadi suri tauladan (uswatun hasanah) bagi kaum muslimin dan muslimat. Sedangkan hadits ke-3 menyatakan bahwa misk adalah harum-haruman yang paling baik untuk kita pakai. Demikian keterangan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam.

2. Hadits ke-4 & 5 itu menegaskan : haram hukumnya bagi kaum wanita keluar ke masjid untuk menghadiri sholat Isya’ dengan memakai harum-haruman. Disebutnya lafaz Isya’disini tidak berarti menghadiri sholat-sholat lainnya diperbolehkan. Tidak sekali-kali demikian! Karena hadits ke-6 dan 7 bersifat umum mencakup seluruh macam sholat, baik shalat fardhu maupun sholat-sholat sunat (seperti shalat tarawih dan sholat hari raya). Disebutnya sholat Isya’ di hadits ke-4 & 5 itu bisa jadi karena fitnahnya lebih besar karena sholat Isya’ itu dikerjakan di waktu malam.

3. Hadits ke-6 itu menunjukan : wajib hukumnya bagi kaum wanita yang hendak keluar masjid membersihkan dirinya dari wangi-wangian sebagaimana halnya ia mandi janabat.

4. Hadits ke-7 itu mengandung hukum : Siapa saja perempuan yang keluar ke masjid dengan memakai wangi-wangian, maka shalatnya tidak diterima oleh Allah Ta’ala. Demikianlah zahirnya sabda Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Hendaklah hadits ini jadi perhatian betul-betul, karena telah kita saksikan umumnya kaum wanita di masa kita sekarang ini kalau mereka keluar ke tanah lapang untuk shalat hari raya mereka memakai wangi-wangian yang baunya tersebar ke mana-mana.

5. Dari hadits 4, 5, 6, & 7 serta keterangan-keterangannya dapatlah dengan mudah kita ketahui : Kalau keluar ke tempat-tempat ibadah saja telah dilarang keras bagi kaum wanita memakai wangi-wangian, apalagi ke tempat-tempat lain seperti pergi ke pesta perkawinan dan lain-lain. Sudah barang tentu larangannya lebih keras lagi.

6. Hadits ke-8 mengandung hukum : Kalau bagi kaum wanita telah dilarang keluar dengan memakai wangi-wangian meskipun bukan untuk pamer, tentu keluar dengan maksud pamer supaya orang-orang mencium baunya, lebih keras lagi larangannya. Dan perempuan yang demikian Nabi kita Shallallaahu ‘alaihi wa sallam menamakannya sebagai perempuan zina.

Kesimpulan :

1. Perempuan dibolehkan bahkan sangat disukai memakai wangi-wangian di dalam rumahnya khususnya untuk suaminya (jika ada).
2. Perempuan yang hendak keluar rumah, maka wajib hukumnya membersihkan dirinya dari wangi-wangian sebersih mungkin.
3. Haram hukumnya bagi perempuan yang keluar rumah, baik keluar ke masjid apalagi ke tempat-tempat lain dengan memakai minyak wangi/harum-haruman/wangi-wangian.

Minggu, 13 Maret 2011

katika matahati terbit dan mulai panas....
kita enggan untuk melihat nya, apalagi keluar rumah....
tetapi di saat matahari terbenam..
kita bebondong-bondong melihat nya,
begitu pula dgn seeorang...
di saat dia msih d samping kita...
kita enggang untuk mnghiraukan nya,
bahkan kita selalu mnyakitinya...
tetapi di saat dia telah pergi
barulah kita mnyadari..
betapa berharganya seseorng itu bagi kita.....

Dan jika kamu mempunyai sebuah "KENANGAN"
Dengan seseorng jangan lah kamu lupakan kenangan it...
karena jika seseorng itu mati atau pergi dari mu...
mereka hanya bisa hidup dalam kenangan,
orang yang mengenang nya.....

By: hana hime midori
ipmawati puspa....

Minggu, 27 Februari 2011

Kunjungan Silaturahmi Ke PC Muara Badak

Assalamu'alaikum wr, wb!

inilah eksisnya teman2 ipm...
yang pkek baju biru it mantan ketum PDIPM KUKAR n yang d sampingx it adalah ipmawati puspa, yang d sampingx lagi it ipmawati verra,....
kngen am mereka... hehehe

SAhabat pena tw gk Muara badak adalah cabang dari pimpinan daerah kutai kartanegara....
hmm...cabang yang satu ini cukup jauh sakli....
dari tenggarong untuk menempunya membutuhkan waktu 2 jam lebih...cukup jauh kan........ memang muara badak itu dekat dengan samarinda, kalau dari samarinda dekat sekali hanya setengah jam saja untuk menempuh nya....
v smw terasa lebih ringan karna semangat dari teman-teman ipm kukar....
yang d dalam fto ini, yang memakai baju hijau itu ketum PD IPM kukar...
di dalam fto it kk jalil sedang memberi saran kepada ipm muara badak....

fto ipmawati gy...

ini fto ipmawati muara badak..... hmm... jadi kangen am mereka.... kami pnya crita lucu ne...
sahabat pena mw dengar gk???
pstinya mw kn... ceritax gni...
saat kk jalil dan kk agil berdiskusi untuk melaksanakan Pengkaderan.. kk jalil sering sekali mengucapkan kata bahwa PC IPM muara badak mati suri, karna tidak ad pengawasan dari kami, karna kk jalil sering mngucapkan mati suri salah seorang ipmawati yng bernama astia kelas 1 smp, bertanya kepada ipmawati puspa,
astia: kk apa sich mati suri????

puspa: ^.^...puspa memberi snyuman, karna dy bngung mw mnjelaskan apa, dan kk yani memberikan penjelasan
k'yani: de' mati suri itu di bilang mati v gak mati, n di bilang hidup v gak hidup... hehehe
kk yani n puspa tertawa dengan riang...
hahahaha.. karna mndengar petanyaan it...
n astia betnya lagi...
astia: v di sni gak ad yang mati suri kk...
puspa: d sni mmng gak ad yang mati suri de'. maksudx kk jalil td yang mati suri it organisasi IPM... hehe...
astia: och... sya kira d sni ad yang mati suri...
JRREEEEEENKKK..... gubrank....
hahahahhahahahhaha... maklum ank SMP... jadi belum mngerti...

Kunjungan silahturahmi ke Pimpinan cabang muara badak.....ini kakanda awwaluddin jalil js, kakanda jalil ini kader dari IPM kukar lo, n kakanda jalil adalan mantan ketua umum PW IPM KALTIM, hmm... walaupun sempat d blng am mantan ketua umum kukar kkanda handayani blng kacang lupa kulit saat muswil di balikpapan, tapi kakanda jalil msh tetap eksis juga pda ipm kukar.. hehehe... kk jalil memberi masukan kepada PC muara badak, mungkin kemaren PC ini mati suri karna tidak ad pengawasan dari PD IPM KUKAR, it lah yang d ucapkan kk jalil, oleh karena it kami dari ipm kukar ingin menghidupkan kembali ipm kukar yang lama mati suri....

foto yang satu ini tidak sengaja kami ambil untuk meberitahukan bahwa yang memakai baju hitam it mantan ketum PD IPM kukar yaitu kakanda ACHMAD MUBAROK... periode 2002 sampai 2004...
hmm... walaupun tidak di IPM lagi kakanda yang satu ini masih tetap eksis di dalam ikatan qta...
liat z, kakanda msh mnyempatkan diri untuk memberikan saran dan ilmu kepada kami semua saat di muara badak... hmmm... begitu senangx d ikatan ini.... bukan hanya mendapat teman yang banyaktetapi mendapat ilmu yang berlimpah....
yang d samping kkanda barok it adalah kepala sekolah SMA MUHAMMADIYAH muara badak, ayahanda kita yang satu ini mendukung sekali IPM untuk ad d sekolah muhammadiyah... ....
.................
SAhabat pena tw gk Muara badak adalah cabang dari pimpinan daerah kutai kartanegara....
hmm...cabang yang satu ini cukup jauh sakli....
dari tenggarong untuk menempunya membutuhkan waktu 2 jam lebih...cukup jauh kan........ memang muara badak itu dekat dengan samarinda, kalau dari samarinda dekat sekali hanya setengah jam saja untuk menempuh nya....
v smw terasa lebih ringan karna semangat dari teman-teman ipm kukar....
yang d dalam fto ini, yang memakai baju hijau itu ketum PD IPM kukar...
di dalam fto it kk jalil sedang memberi saran kepada ipm muara badak....

by Hana hime midori (ipmawati puspa)


Selasa, 15 Februari 2011

GHIBAH

Dosa Besar Ghibah.....

"Wahai sekalian orang yang berislam dengan lisannya, akan tetapi belum sampai iman kedalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti dan mencela kaum muslimin. dan janganlah mencari-cari aurat (aib) mereka. Karena barang siapa yang mencari - cari dan menelusuri aib saudaranya, niscaya Allah akan mencari-cari aibnya. dan barang siapa yang di cari aibnya oleh Allah maka Allah akan mempermainkannya (membongkar) aibnya walaupun ia berada di dalam rumanya" ( HR. Tirmidzi)

"Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain.Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging audaranya yang sudh mati??? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya allah maha penerim taubat lgi maha penyayang."(Al-Huj